Staden utan blåmärken

Staden utan blåmärken handlar om vår fysiska närvaro och frånvaro. En tematik jag via även tidigare berört i ex. utställningen I am globalism på Galleri Heino 2006, och vars dimensioner nu känns mer aktuella än någonsin. Som barn bläddrade jag ofta i resebyråns katalog och drömde mig bort. Vi har vuxit upp med lockande bilder av främmande länder, exotiska platser som illustrerats i väggklädnader och 70-talets tredimensionellatavlor. Eskapismen frodades i förorten såsom på landsbygden, världsfrånvaron är en vardag. Fotografiets flyktiga, spöklika karaktär förtrollar och dess transcendentala egenskaper föder hos mig behovet att konkretisera. Att gräva med händerna i lagren av ljusskrift, att skrynkla till och omforma. Precis som med drömmarna, relationerna och världsfrånvaron. Allt det abstrakt avlägsna som genomsyrar vår närvaro, men löser upp sig och vägrar ta form.

Utställningsmaterialet är samlat från ett arkiv med bilder från 20-30 års tid, fotoinstallationerna har aldrig tidigare visats. Den ambulerande utställningen tar varierande form på varje galleri. Den första utställningen visades på Galleri TILA i Helsingfors 3-26.9.2021, på Fotogalleri IBIS presenteras en större helhet med flera verk. Utställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

___

Sade Kahra (född 1974) är en fotokonstnär född och uppvuxen i Stockholm, verksam i Finland sedan 1994. Hon utexaminerades från avdelningen för fotokonst på Konstindustriella högskolan i Helsingfors år 2000. Kahras konst har sedan 90-talet visats på gallerier, konsthallar och muséer i Sverige och internationellt. Kahras verk finns representarade i bl.a. Finska statens konstsamling samt Tuulensuu-stiftelses och Heinos konststiftelses samlingar. År 2014 gav Kahra ut fotoboken ”Födda till att basta” och 2018 förverkligade hon det tvärvetenskapliga projektet ”Wear Your Fear” i samarbete med Turku Bioimaging.

År 2003 emottog Kahra det europeiska stipendiet Pépinières européennes pour jeunes artistes och 2010 tilldelades hon Rotary International’s GSE stipendium en studieresa till Alaska och Yukon, Canada. I samband med forskar- och konstnärsresidenset THREEWALLS valdes Kahras fotografiska projektinstallation av kritikergruppen Bad at Sports som ’Best Photography in Chicago 2012’.

www.kahra.fi

Mu(i)stelmia

Näyttely Mu(i)stelmia käsittelee läsnä- ja poissaolon tunteita. Tematiikka jota olen aiemminkin käsitellyt esim. näyttelyssä Olen globalismi Galleri Heinossa 2006, ja jonka ulottuvuudet nyt tuntuu ajankohtaisemmalta kuin koskaan. Lapsena selasin usein matkatoimiston luetteloa ja haaveilin kauas pois. Olemme kasvaneet houkuttelevien paratiisikuvien ympäröivinä, eksoottisia paikkoja joita kuvailtiin seinäpeitteissä ja joka kodin tauluissa. Eskapismi kukoisti lähiössä kuin varmasti maaseudullakin, unenomaisesta poissaolosta tuli jo nuorena osa arkea. Valokuvan epätodellinen, melkein aavemainen luonne lumoaa, ja sen transsendenttiset ominaisuudet luo minulle tarpeen konkretisoida, kaivaa käsilläni valokirjoitusten kerroksiin, rypistää ja muotoilla uudelleen. Aivan kuten unien ja etäsuhteiden abstrakti olemus, kaukaisuus joka tunkee läpi kaiken läsnäolon, joka pakenee ja kieltäytyy ottamasta muotoa.

Näyttelyn materiaali on kerätty 20-30 vuoden aikana, valokuvainstallaatioita ei ole aiemmin esitetty. Näyttely kiertää ja muuttaa muotoaan jokaisessa näytelypaikassa. Helsingin Galleria TILAssa oli ensimmäinen näyttely syyskuussa 2021, IBIS-valokuvagalleriassa on nyt esillä useampi työ ja laajempi kokonaisuus. Näyttelyä on tukenut Svenska kulturfonden ja Föreningen Konstsamfundet.

___

Sade Kahra on vuonna 1974 Tukholmassa syntynyt ja kasvanut ja vuodesta 1994 Suomessa toimiva valokuvataiteilija. Hän valmistui Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta vuonna 2000.

Kahran teoksia on esitetty museoissa, gallerioissa ja taidehalleissa Suomessa ja kansainvälisesti 90-luvulta lähtien ja hänen teoksiaan löytyy mm. Suomen valtion, Heinon ja Tuulensuun säätiön taidekokoelmista. Vuonna 2014 Kahra julkaisi valokuvakirjan Saunomaan syntyneet ja vuonna 2018 hän toteutti poikkitieteellisen ”Wear Your Fear” -projektin yhteistyössä Turku Bioimaging -yksikön kanssa. 2002 Kahra vastaanotti eurooppalaisen stipendin ’Pépinières européennes pour jeunes artistes’ (MAP) ja 2010 Rotary Internationalin stipendin Group Study Exchange Alaskaan ja Kanadan Yukoniin. THREEWALLS tutkimus- ja työskentelyresidenssin yhteydessä USAssa Kahran kokeellinen valokuvainstallaatio nostettiin kriitikkoryhmän Bad at Sports toimesta esille otsikolla ’Best Photography in Chicago 2012’.

www.kahra.fi

Mu(i)stelmia | Staden utan blåmärken

The photographic exhibition Mu(i)stelmia | Staden utan blåmärken deals with our physical presence and absence. A recurring theme in my production, for example in the exhibition I am globalism at Galleri Heino in 2006. The theme’s different angles now feel more relevant than ever. As a child, I often flipped through the travel agency’s catalog and dreamed away. We have grown up with attractive images of foreign countries, exotic places illustrated in wall carpets and in three-dimensional pictures. Escapism flourished in the suburbs as in the countryside, world absence is a daily occurrence. Photographys volatile, spectral character enchants and its transcendental qualities creates a need to concretize. To dig with my hands into the layers of light writing, to wrinkle and reshape. Just like with the dreams, the relationships and the world absence. All the abstract distances that permeate our presence, but dissolve and refuse to take shape.

The exhibition material is collected from an image archive starting 20-30 years back, the photo installations have never been shown before. The itinerant exhibition takes varying forms at each gallery. The first exhibition was shown at Gallery TILA in Helsinki 3-26.9.2021, at Photo Gallery IBIS a larger entity with several new works is presented. The exhibition has received support from the Swedish Cultural Foundation in Finland and Föreningen Konstsamfundet.

Sade Kahra is a visual artist and photographer born in Stockholm 1974 and based in Finland. She moved to Finland at 20 years of age where she graduated with a Master of Arts degree in Photography from the University of Industrial Art and Design (Aalto), Helsinki in 2000. Her art has been shown and screened at art galleries, museums and venues in Finland and globally since the early 90’s. Kahra’s works are represented in the Tuulensuu Foundation, Heino Art Foundation and the Finnish State Art Deposit Collection. In 2003 she received the European Pépinières européennes pour jeunes artistes residency stipend and in 2010 she was awarded Rotary International’s GSE scholarship to Alaska and Yukon Territory, Canada. At the Threewalls research residency, Kahra’s photographic installation was highlighted by the critics group Bad At Sports as Best Photography in Chicago 2012. Sade Kahra’s photography book Born to sauna was published in 2014 and Wear Your Fear was a textile installation in collaboration with research unit Turku Bioimaging.

www.kahra.fi