Alla människor behöver museer som faktabanker, vattenhål och spegel för att förstå och skapa en egen tolkning av vad som sker i världen med starka förändringar i olika riktningar. Vad kan man lära sig av historiens fysiska minnesskärvor?

Trots att informationsflödet nu ständigt ligger mycket nära på olika plattformer så vill jag påstå att museernas uppgift nu är viktigare än någonsin!

I museimiljö är flödet och tiden, likt konsten, mycket långsammare än den rusande världen utanför.

När jag skapade helheten ”Den Andra Sjön” så arbetade jag med rädslor, flykt, ”skogsgardism” och österbottnisk pacifism. Berättelser om bl.a. ”Munsala-radikalismen” från 1917 och fanflykten undan fortsättningskriget 1941–1944 föder osynliga, outtalade jämförelser med det som just nu sker nära oss med människor på flykt undan krig och förtryck. Var hittar man trygghet och ro? Här blir skogen, för mig, ett  självklart motiv som stöd för de parallella historieskildringarna…

Jag är intresserad av klassisk skönhet med allt vad det innebär av komposition, ljussättning, kontrastspel och rika valörer. Men samtidigt är jag alltså lika intresserad av innehållsmässiga bakgrundsberättelser. Det är de faktabaserade berättelserna som driver på och göder mitt skapande. Det är inte den ytliga, snabbt konstaterade skönheten som primärt intresserar, trots att det vid första anblicken av mina bilder kanske ter sig så.

Mina bilder lever ett separat, visuellt liv som också skall kunna utstråla en egen visualitet där åskådarens fantasi kanske också lockas mot ett helt annat håll i förhållandet till mina stödberättelser.

Tekniken jag arbetar med är fotogravyr via industriellt preparerade eller självlaminerade fotopolymerplåtar. Tekniken är en aning omständig där man tvingar sig själv in i en långsammare process där vördnaden om bilden / fotot accentueras.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet

Leif Strengell


Jokainen tarvitsee museoita faktapankkeina, vesistöinä ja peileinä ymmärtääkseen ja luodakseen oman tulkinnan siitä, mitä maailmassa tapahtuu voimakkaiden eri suuntiin muuttuvien muutosten myötä. Mitä voidaan oppia historian fyysisen muistin katkelmista?

Huolimatta siitä, että tiedonkulku on nyt jatkuvasti hyvin lähellä eri alustoilla, haluan sanoa, että museoiden tehtävä on nyt tärkeämpi kuin koskaan!

Museoympäristössä virtaus ja aika ovat taiteen tavoin paljon hitaampia kuin ulkopuolinen kiireinen maailma.

Kun tein kokonaisuuden ”Se toinen vesi”, työskentelin pelkojen, pakenemisen, ”metsäkaarilaisuuden” ja pohjalaisen pasifismin kanssa. Tarinoita mm. ”Munsalan radikalismista” vuodelta 1917 ja pakolaisuu jatkosodasta vuonna 1941. –1944 synnyttää näkymättömiä, sanomattomia vertailuja siihen mitä läheisyydessämme juuri nyt tapahtuu, kun ihmiset pakenevat sotaa ja sortoa.
Mistä löydät turvallisuus ja rauha? Tässä minulle metsästä tulee ilmeinen motiivi tukemaan rinnakkaisia ​​historiallisia kertomuksia.

Olen kiinnostunut klassisesta kauneudesta kaikessa, mitä tulee sommittelun, valaistuksen, kontrastien ja rikkaiden arvojen suhteen. Mutta samalla olen yhtä kiinnostunut sisällöllisistä taustatarinoista.

Tosiasioihin perustuvat tarinat ohjaavat ja ruokkivat luomuksiani. Pinnallinen, nopeasti todettu kauneus ei ole ensisijaisesti kiinnostava, vaikka siltä saattaa ensisilmäyksellä kuvissani vaikuttaa.

Kuvani elävät erillistä, visuaalista elämää, jonka pitäisi myös pystyä säteilemään omaa visuaalisuuttaan, jossa katsojan mielikuvitus voi myös vetää aivan eri suuntaan suhteessa taustatarinoihini.

Tekniikka, jolla työskentelen, on fotogravyyri teollisesti valmistettujen tai itse laminoitujen fotopolymeerilevyjen avulla. Tekniikka on hieman hankala kun pakotat itseäsi hitaampaan prosessiin, jossa kuvan/valokuvan kunnioitus korostuu.

Hanketta tukevat Ruotsin kulttuurirahasto ja Konstsamfundet

Leif Strengell


Every one need museums as fact banks, watering holes and mirrors to understand and create their own interpretation of what is happening in the world with strong changes in different directions. What can be learned from the physical memory fragments of history?

Despite the fact that flow of information is now constantly very close on different platforms, I want to say that the task and mission of the museums is now more important than ever!

In a museum environment, the flow and time, like art, is much slower than the rushing surrounding world.

When I created the series ”Den Andra Sjön” (The Other Lake), I worked with fears, escape, ”forest guardism” and Ostrobothnian pacifism. Stories about, among other things, ”Munsala radicalism” from 1917 and the flight from the continuation war in 1941–1944 gave birth to invisible, unspoken comparisons with what is happening near us right now with people fleeing war and oppression. Where do you find security and peace? Here, for me, the forest becomes an obvious motif to support the parallel historical stories…

I am interested in classical beauty with all that it means in terms of composition, lighting, play of contrasts and rich values. But at the same time, I’m just as interested in substantive background stories. It is the fact-based stories that drive and nourish my creation. It is not the superficial, quickly ascertained beauty that is primarily of interest, even though it may seem so at first glance of my images.

My pictures live a separate, visual life which should also be able to radiate its own visuality where the viewer’s imagination may also be attracted to a completely different direction in relation to my supporting stories.

The technique I work with is photogravure via industrially prepared or self-laminated photopolymer plates. The technique is somewhat cumbersome where you force yourself into a slower process where the reverence for the image / photo is accentuated.

The project is supported by the Swedish Cultural Foundation and Konstsamfundet

Leif Strengell

Leif Strengell

Konstnär, konstpedagog. Har jobbat som lektor vid Svenska konstskolan i Nykarleby och senare som lektor och programansvarig vid YH Novia/Bildkonst.

Ordnat regelbundna utställningar i Finland och utomlands sedan 1981.

Medlemskap 

 • Finlands konstgrafiker förbund r.f. / Finska konstnärsförbundet
 • Österbottniska konstnärsförbundet r.f. / Finlands bildkonstnärerers förbund r.f.
 • Vasa konstgrafiker r.f.

De främsta uttrycksformerna

 • Konstgrafik
 • Fotokonst
 • Video- och fotoinstallation, rumskonst
 • Community Art och samhällskonst

Webpage: http://strengellart.strikingly.com

Instagram: @velonauten

Suomen kuvataiteilijamatrikkeli:
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/leif-strengell


Taiteilija, kuvataiteen kouluttaja. On työskennellyt luennoitsijana Ruotsin taidekoulussa Nykarlebyssä ja myöhemmin lehtorina ja ohjelmapäällikkönä Novia/kuvataide Ammattikorkeakoulussa.

Järjestänyt säännöllisesti näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1981 lähtien.

Jäsenyys

 • Suomen Taidegraafikot ry / Suomen Taiteilijaliitto
 • Pohjalainen Taiteilijaliitto ry / Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto
 • Vaasan Taidegraafikot ry

Tärkeimmät ilmaisumuodot

 • Taidegrafiikka
 • Valokuvataide
 • Video- ja valokuvainstallaatiot, Avaruustaide / Installaatiot
 • Yhteisötaide

Artist, Fine Art educator. Has worked as a lecturer at the Swedish Art School in Nykarleby and later as a lecturer and head of program at YH Novia/Fine Art.

Organized regular exhibitions in Finland and abroad since 1981.

Membership

 • Finnish Printmakers Association / Finnish Artists’ Association
 • Ostrobothnian Artists’ Association / Finnish Visual Artists Association
 • Vaasa Printmakers Assosiation

The main forms of expression

 • Printmaking
 • Photo Art
 • Video and Photo installations, Space Art / Installations
 • Community Art