Peter Strebel – Sassi di Matera

Matera, ikuinen kaupunki

Valon leikkiä

Millä tavalla täällä on asuttu? Miksi ja mihin ovat kaikki ihmiset kadonneet? Minkälaisia perinteitä he ovat jättäneet jälkeensä? Onko ketään, joka jatkaa vanhoja perinteitä? Nämä ja paljon muita kysymyksiä oli jatkuvasti läsnä, kun liikuin kamera kanssa. Rauniot pysyivät hiljaa vastausta antamatta.
Teema, valo ja varjo, on seurannut minua valokuvaajan urani alusta alkaen. Valo on antanut Sassin raunioille uuden elämän. Valon heijastus ikkunasta lattialle talossa, missä ei ole kattoa, on kuin valo valossa. Rivi valoläiskiä lattialla johtaa katsojan huoneesta toiseen. Valo muotoilee kivipylvään veistokseksi ja seinät tilateoksiksi. Kun näkee valon hiipivän seiniä ja lattioita pitkin, on luonnon performanssi valmis.

Sassi, Materan vanha luolakaupunki

Materan vanha kaupunki Sassi on yksi maailman vanhimmista kaupungeista. Siellä on asuttu jatkuvasti yli 10000 vuotta. Vuonna 1981, kun saavuin ensimmäisen kerran Sassiin, avautui silmieni eteen näkymä, jota on vaikea kuvailla sanoilla. Laakso, kukkulat ja koko Sassin alue oli hylättyjen rakennusten peittämä. En löytänyt sieluakaan koko aavekaupungista. Siellä, missä 1950-luvulle asti oli asunut noin 15000 ihmistä luolissa, löysin enää hylättyjen ja romahtaneiden talojen aavemaisen tunnelman.

Kuvatessani Sassia historian aave seurasi minua jatkuvasti. Liikkuminen yli 10000 vuotta vanhoilla raunioilla oli vaikuttava kokemus. Oma mielikuvani entisen kaupungin elämästä kantoi työskentelyäni ikään kuin siivillä rauniosta luolaan, luolasta taloon. Luolien asukkaat eivät olleet vain ihmisiä vaan myös eläimille oli oma paikkansa luolissa. Ja vielä parhaalla paikalla, luolan perällä, viimeisessä huoneessa oli paikka sialle, kanalle ja aasille. 

Matera, den eviga staden

Lek med ljus

Hur har det levts här? Varför och vart har alla människor försvunnit? Vilken typ av traditioner har de lämnat efter sig? Finns det någon som fortsätter de gamla traditionerna? Dessa och många andra frågor var ständigt närvarande när jag rörde mig med kameran. Ruinerna förblev tysta utan utan att svara. Temat, ljus och skugga, har följt mig sedan början av min karriär som fotograf. Ljuset har gett nytt liv åt ruinerna av Sassi. Reflexionen av ljus från ett fönster på golvet i ett hus där det inte finns något tak är som ljus i ljus. En rad ljuspunkter på golvet leder åskådaren från ett rum till ett annat. Ljuset formar stenpelaren till en skulptur och väggarna till en installation. När du ser ljuset smyga sig längs väggar och golv är naturens performance komplett.

Sassi, den gamla grottstaden Matera

Sassi, gamla stan i Matera, är en av de äldsta städerna i världen. Staden har varit bebodd oavbrutet i mer än 10 000 år. År 1981, när jag första gången kom till Sassi, öppnade sig en vy framför mina ögon som är svår att beskriva med ord. Dalen, kullarna och hela Sassi-området var täckt av övergivna byggnader. Jag kunde inte hitta en själ i hela spökstaden. Där, var det ända till 1950-talet har bott omkring 15 000 människor i grottor, fann jag endast den spöklika atmosfären av övergivna och rasade hus. När jag fotograferade Sassi följde historiens spöke mig hela tiden. Att röra sig i ruiner som var över 10 000 år gamla var en imponerande upplevelse. Min egen bild om livet i den forna staden bar mitt arbete som på vingar från en ruin till grotta, från en grotta till ett hus. Livet i grottorna var inte bara ämnat för människor utan även djuren hade sin egen plats i grottorna. Och fortfarande på bästa läge, längst bak i grottan, i det sista rummet fanns en plats för en gris, en kyckling och en åsna. 


Sade Kahra – Mu(i)stelmia | Staden utan blåmärken

Staden utan blåmärken

Staden utan blåmärken handlar om vår fysiska närvaro och frånvaro. En tematik jag via även tidigare berört i ex. utställningen I am globalism på Galleri Heino 2006, och vars dimensioner nu känns mer aktuella än någonsin. Som barn bläddrade jag ofta i resebyråns katalog och drömde mig bort. Vi har vuxit upp med lockande bilder av främmande länder, exotiska platser som illustrerats i väggklädnader och 70-talets tredimensionellatavlor. Eskapismen frodades i förorten såsom på landsbygden, världsfrånvaron är en vardag. Fotografiets flyktiga, spöklika karaktär förtrollar och dess transcendentala egenskaper föder hos mig behovet att konkretisera. Att gräva med händerna i lagren av ljusskrift, att skrynkla till och omforma. Precis som med drömmarna, relationerna och världsfrånvaron. Allt det abstrakt avlägsna som genomsyrar vår närvaro, men löser upp sig och vägrar ta form.

Utställningsmaterialet är samlat från ett arkiv med bilder från 20-30 års tid, fotoinstallationerna har aldrig tidigare visats. Den ambulerande utställningen tar varierande form på varje galleri. Den första utställningen visades på Galleri TILA i Helsingfors 3-26.9.2021, på Fotogalleri IBIS presenteras en större helhet med flera verk. Utställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

___

Sade Kahra (född 1974) är en fotokonstnär född och uppvuxen i Stockholm, verksam i Finland sedan 1994. Hon utexaminerades från avdelningen för fotokonst på Konstindustriella högskolan i Helsingfors år 2000. Kahras konst har sedan 90-talet visats på gallerier, konsthallar och muséer i Sverige och internationellt. Kahras verk finns representarade i bl.a. Finska statens konstsamling samt Tuulensuu-stiftelses och Heinos konststiftelses samlingar. År 2014 gav Kahra ut fotoboken ”Födda till att basta” och 2018 förverkligade hon det tvärvetenskapliga projektet ”Wear Your Fear” i samarbete med Turku Bioimaging.

År 2003 emottog Kahra det europeiska stipendiet Pépinières européennes pour jeunes artistes och 2010 tilldelades hon Rotary International’s GSE stipendium en studieresa till Alaska och Yukon, Canada. I samband med forskar- och konstnärsresidenset THREEWALLS valdes Kahras fotografiska projektinstallation av kritikergruppen Bad at Sports som ’Best Photography in Chicago 2012’.

www.kahra.fi

Mu(i)stelmia

Näyttely Mu(i)stelmia käsittelee läsnä- ja poissaolon tunteita. Tematiikka jota olen aiemminkin käsitellyt esim. näyttelyssä Olen globalismi Galleri Heinossa 2006, ja jonka ulottuvuudet nyt tuntuu ajankohtaisemmalta kuin koskaan. Lapsena selasin usein matkatoimiston luetteloa ja haaveilin kauas pois. Olemme kasvaneet houkuttelevien paratiisikuvien ympäröivinä, eksoottisia paikkoja joita kuvailtiin seinäpeitteissä ja joka kodin tauluissa. Eskapismi kukoisti lähiössä kuin varmasti maaseudullakin, unenomaisesta poissaolosta tuli jo nuorena osa arkea. Valokuvan epätodellinen, melkein aavemainen luonne lumoaa, ja sen transsendenttiset ominaisuudet luo minulle tarpeen konkretisoida, kaivaa käsilläni valokirjoitusten kerroksiin, rypistää ja muotoilla uudelleen. Aivan kuten unien ja etäsuhteiden abstrakti olemus, kaukaisuus joka tunkee läpi kaiken läsnäolon, joka pakenee ja kieltäytyy ottamasta muotoa.

Näyttelyn materiaali on kerätty 20-30 vuoden aikana, valokuvainstallaatioita ei ole aiemmin esitetty. Näyttely kiertää ja muuttaa muotoaan jokaisessa näytelypaikassa. Helsingin Galleria TILAssa oli ensimmäinen näyttely syyskuussa 2021, IBIS-valokuvagalleriassa on nyt esillä useampi työ ja laajempi kokonaisuus. Näyttelyä on tukenut Svenska kulturfonden ja Föreningen Konstsamfundet.

___

Sade Kahra on vuonna 1974 Tukholmassa syntynyt ja kasvanut ja vuodesta 1994 Suomessa toimiva valokuvataiteilija. Hän valmistui Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta vuonna 2000.

Kahran teoksia on esitetty museoissa, gallerioissa ja taidehalleissa Suomessa ja kansainvälisesti 90-luvulta lähtien ja hänen teoksiaan löytyy mm. Suomen valtion, Heinon ja Tuulensuun säätiön taidekokoelmista. Vuonna 2014 Kahra julkaisi valokuvakirjan Saunomaan syntyneet ja vuonna 2018 hän toteutti poikkitieteellisen ”Wear Your Fear” -projektin yhteistyössä Turku Bioimaging -yksikön kanssa. 2002 Kahra vastaanotti eurooppalaisen stipendin ’Pépinières européennes pour jeunes artistes’ (MAP) ja 2010 Rotary Internationalin stipendin Group Study Exchange Alaskaan ja Kanadan Yukoniin. THREEWALLS tutkimus- ja työskentelyresidenssin yhteydessä USAssa Kahran kokeellinen valokuvainstallaatio nostettiin kriitikkoryhmän Bad at Sports toimesta esille otsikolla ’Best Photography in Chicago 2012’.

www.kahra.fi

Mu(i)stelmia | Staden utan blåmärken

The photographic exhibition Mu(i)stelmia | Staden utan blåmärken deals with our physical presence and absence. A recurring theme in my production, for example in the exhibition I am globalism at Galleri Heino in 2006. The theme’s different angles now feel more relevant than ever. As a child, I often flipped through the travel agency’s catalog and dreamed away. We have grown up with attractive images of foreign countries, exotic places illustrated in wall carpets and in three-dimensional pictures. Escapism flourished in the suburbs as in the countryside, world absence is a daily occurrence. Photographys volatile, spectral character enchants and its transcendental qualities creates a need to concretize. To dig with my hands into the layers of light writing, to wrinkle and reshape. Just like with the dreams, the relationships and the world absence. All the abstract distances that permeate our presence, but dissolve and refuse to take shape.

The exhibition material is collected from an image archive starting 20-30 years back, the photo installations have never been shown before. The itinerant exhibition takes varying forms at each gallery. The first exhibition was shown at Gallery TILA in Helsinki 3-26.9.2021, at Photo Gallery IBIS a larger entity with several new works is presented. The exhibition has received support from the Swedish Cultural Foundation in Finland and Föreningen Konstsamfundet.

Sade Kahra is a visual artist and photographer born in Stockholm 1974 and based in Finland. She moved to Finland at 20 years of age where she graduated with a Master of Arts degree in Photography from the University of Industrial Art and Design (Aalto), Helsinki in 2000. Her art has been shown and screened at art galleries, museums and venues in Finland and globally since the early 90’s. Kahra’s works are represented in the Tuulensuu Foundation, Heino Art Foundation and the Finnish State Art Deposit Collection. In 2003 she received the European Pépinières européennes pour jeunes artistes residency stipend and in 2010 she was awarded Rotary International’s GSE scholarship to Alaska and Yukon Territory, Canada. At the Threewalls research residency, Kahra’s photographic installation was highlighted by the critics group Bad At Sports as Best Photography in Chicago 2012. Sade Kahra’s photography book Born to sauna was published in 2014 and Wear Your Fear was a textile installation in collaboration with research unit Turku Bioimaging.

www.kahra.fi


Morgondis, Veikko Markkula

Fotoklubben Knäppisarna

Kuva/foto/photo: Veikko Markkula

Vuosinäyttely 2021

Vuosinäyttelyllämme on perinteinen teema ”Suosikkikuvani”. Kukin valokuvaaja valitsee oman suosikkikuvansa kuluneelta vuodelta. Kuvat edustavat niitä genrejä, joita kerhon jäsenet valokuvaavat – kaikkea tarkasta dokumentaarisuudesta mitä mielikuvituksellisimpiin kuviin.

Fotoklubben Knäppisarna on nuori ja aktiivinen kerho. Se perustettiin 2003. Kerhon tarkoitus on tukea kiinnostusta valokuvaukseen ja valokuvaan ilmaisukeinona. Kerho työskentelee kohottaakseen tietoa kuvasta ja sen ilmaisukeinoista sekä työkaluista, jotka liittyvät laadukkaaseen valokuvaustekniikkaan ja kuvankäsittelyyn. Toiminta koostuu kerhotapaamisista, työpajoista, valokuvausmatkoista ja -retkistä, sisäisistä ja ulkoisista valokuvauskilpailuista sekä näyttelyistä.

Årsutställning 2021

Vår årsutställning har det traditionella temat ”Min favoritbild”. Varje fotograf väljer ut sin favoritbild från det gångna året. Bilderna representerar de genrer som klubbens medlemmar fotograferar – allt från exakt avbildning till mera fantasifulla bilder.

Fotoklubben Knäppisarna är en ung och aktiv klubb. Den grundades 2003. Klubbens syfte är att främja intresset för fotografering och för den fotografiska bilden som uttrycksmedel. Klubben arbetar för att öka kunskap om bilden, dess uttryckssätt och de verktyg som hör samman med kvalificerad fototeknik och bildbehandling. Verksamheten består av föreningsmöten, workshops, fotoresor och – utflykter, interna och externa fototävlingar samt utställningar.

Exhibition of the Year 2021

Our annual exhibition has the traditional theme ”My favorite picture”. Each photographer selects their favorite picture from the past year. The pictures represent the genres that club members photograph – everything from accurate imagery to more imaginative images.

Fotoklubben Knäppisarna is a young and active club. It was founded 2003. The purpose of the club is to promote interest in photography and for the photographic image as a means of expression. The club works to increase knowledge of the image, its expression and the tools that belong together with qualified photo technology and image processing consists of association meetings, workshops, photo trips and excursions, internal and external photo competitions as well as exhibitions.


IBIS Open Walls 2.1

Ibis Open Walls

Ibis Open Walls on viisitoista valokuvaajan yhteinen näyttely. Galleria Ibiksen näyttelytila on jaettu 15 osaan ja jokainen kuvaaja päättää oman tilansa käytöstä vapaasti kuten valokuvien koon, sisällön, ripustuksen ja lukumäärän. Viisitoista erillistä tilaa, jokainen erilainen ja yhdessä nämä muodostavat mosaiikin kuvista, jonka tuloksena saamme jännittävän ja yllätyksellisen näyttelyn, jotakin jokaiselle vierailijalle.

Tervetuloa!

Valokuvaajat:
Gunnar Bäckman
Gunilla Björklund
Johan Geisor
Anne Häggblom
Piia Holmgren
Jouko Keto
Jens Lax
Pekka Mäkynen
Helena Saari
Sven Söderman
Susanna Strömbäck
Britt Vienonen
Mirva Vittaniemi
Gun-Marie Wiis
Ulrica Wik

Ibis Open Walls är gemensam utställning med 15 fotografer. Galleri Ibis’ väggar har delats upp i 15 delar och varje fotograf förfogar över sin egen del fritt vad gäller fotografiernas storlek, innehåll, hängning och antal. De 15 olika delarna varierar från del till del och skapar tillsammans en mosaik av bilder som ger en spännande utställning som både överraskar betraktaren och ger nåt för alla besökare.

Välkommen!

Fotografer:
Gunnar Bäckman
Gunilla Björklund
Johan Geisor
Anne Häggblom
Piia Holmgren
Jouko Keto
Jens Lax
Pekka Mäkynen
Helena Saari
Sven Söderman
Susanna Strömbäck
Britt Vienonen
Mirva Vittaniemi
Gun-Marie Wiis
Ulrica Wik


Sakari Vierola – Elämää tiellä | Livet på vägen

Elämää tiellä

Nämä  hetket ovat vuosilta 1993 – 2020, en ole lähtenyt niitä erityisesti hakemaan vaan ne ovat tulleet vastaan Suomessa, Ruotsissa, Perussa, Vietnamissa, Kiinassa, Mongoliassa…

Voi sanoa myös tuttavallisemmin, että ne ovat esimerkiksi matkalta Ulan Batorista Närpiöön…

Kuvat ovat ryhmittyneet löysäksi kokonaisuudeksi toisiensa lomaan – osa visuaalisin perustein osa enemmän ja vähemmän todellisen ja/tai arvellun sisällön perusteella. Kaikkia kuvia yhdistää kuitenkin tämän päivän ihmisen elämä ja sen heijastumat sellaisenaan kun ne ovat tulleet vastaani teillä ja teiden varsilla matkatessani

Visuaalisuuteen perustuva tahtotila ja uteliaisuus ihmiseen ja elämäänsä on pysäyttänyt minut näiden hetkien eteen, joiden yhteenlaskettu valotusaika on noin 1 sekunti.

Livet på vägen

Dessa stunder är från åren 1993-2020. Jag har inte för sakens skull åkt iväg för att fånga dem utan de har mött mig på vägen i Finland, Sverige, Peru, Vietnam, Kina, Mongoliet…

Man kan väl säga mer familjärt att de är tagna exempelvis från en resa från Närpes till Ulan Bator…

Bilderna har grupperats till en lös helhet in bland varandra – en del av visuella orsaker och andra av mer eller mindre realistiskt eller förmodat innehåll.

Alla bilder förenas ändå av ett vardagligt liv för dagens människa och reflektioner som sådana som mött mig längs eller vid vägarna under min resa.

Medvetenheten och nyfikenheten för människan och hennes liv är basen för bildernas visualitet och har stannat upp mig inför dessa ögonblick vars sammanlagda exponeringstid är cirka en sekund.


Bengt Henriksson – In viikend me pojkan

In viikend me pojkan

Utställningen ”In viikend me pojkan” är resultated av ett ca tre år långt projekt där Bengt Henriksson har följt med kultbandet 1G3B på dess miniturneér och konserter. Bilderna i denna utställning innehåller alster från 8 spelningar, en övning vid 1G3Bs ”replokal” samt några andra bilder utanför scenen. Målet med utställningen är att uppmärksamma 1G3Bs 20-års jubileum.

Utställningen har fått understöd av Svenska Kulturfonden.

Bilderna är från följande konserter:
14.10.2017 Norvalla, Vörå
17.12.2017 Yttermark UF
24.3.2018 Brödfabriken, Vasa
3.8.2018 Forsby på toppen
4.8.2018 Åminne Folkpark
30.3.2019 Brödfabriken, Vasa
5.9.2019 ”Rep-lokal” Vasa
6.9.2019 Åminne Folkpark
7.9.2019 Forsby på toppen

Utställningen har tidigare i år varit i Närpes och den kommer att visas i Vörå i början av 2021.

Bengt Henriksson är vasabo och inriktad på musikfotogrfering. Före ”Corona-tiden” fotograferade han uppskattningsvis 100 band / konserter årligen. Henriksson började fotografera redan i unga år, men intresset för fotografering tog fart på allvar 2007. För tillfället är Henriksson ordförande för fotografiföreningen Ibis i Vasa.

In viikend me pojkan

Näyttely ”In viikend me pojkan” on tulos noin kolme vuotta kestäneestä projektista, missä Henriksson on seurannut kulttibändiä 1G3B heidän keikoillaan ja minikiertueillaan. Näyttelyssä olevat teokset on kuvattu 8:lla eri keikalla, 1G3B:n harjoituskämpällä, sekä muutama kuva myös ”bäkkäriltä”. Näyttelyn tavoitteena on 1G3B:n 20-vuotisen uran juhlistaminen.

Näyttely on saanut tukea Svenska Kulturfondenilta.

Kuvat ovat seuraavista konserteista:

14.10.2017 Norvalla, Vöyri
17.12.2017 Yttermark UF
24.3.2018 Leipätehdas, Vaasa
3.8.2018 Forsby på toppen
4.8.2018 Åminne Folkpark
30.3.2019 Leipätehdas, Vaasa
5.9.2019 ”Harjoituskämppä” Vaasa
6.9.2019 Åminne Folkpark
7.9.2019 Forsby på toppen

Näyttely on aiemmin ollut esillä tänä vuonna Närpiössä ja se jatkaa Vöyrille vuoden vaihteen jälkeen.

Bengt Henriksson on vaasalainen valokuvaaja, joka on erikoistunut bändien keikkakuvaukseen. Ennen ”korona-aikaa” hän kuvasi noin 100 bändiä / keikkaa vuosittain. Henriksson aloitti kuvaamisen jo nuorena, mutta kiinnostus valokuvaamiseen pääsi todella vauhtiin 2007. Tällä hetkellä Henriksson toimii vaasalaisen Valokuvausyhdistys Ibiksen puheenjohtajana.


Filmverkstaden10

Filmverkstaden10

Our aim is, and has been over the past years, to keep analog film and photography alive and accessible in the nordic baltic region and to promote its transformation into the future. For almost a decade Filmverkstaden has been offering the facilities needed for working with analog film and photography, as well as organising hands on workshops, film screenings and other related projects. Seizing the occasion of Filmverkstadens 10th anniversary, we intend to introduce these unique art forms to a broad public and to sustain these art forms by means of a festival, comprising of a 3-month exhibition, a public programme with workshops, film screenings and live cinema performances and a labs meeting. We aim to create a meeting point of exchange and engagement of ideas and experiences around filmic creation.

The exhibition is not only an overview of works made by members and guest artists at the unique facilities of Filmverkstaden, it is also an overview of the current state of what is happening within the world of analog film and photography. The works on display are all analog or have been initiated on analog film, providing a unique opportunity to dive into a world of alchemy, where light becomes silver. It offers the rare opportunity of experiencing expanded cinema works and works on the boundaries of analog film and photography.

The exhibition will be curated by Sarah Schipschack, film curator, programmer, and producer, based in Tromsø,
Norway, in collaboration with Britt Al-Busultan, founder and director of Filmverkstaden and artist working with expanded cinema. The exhibition focuses on analog film and photography, digital works initiated on analog, installation and two dimensional works that explore the concept of (moving) image in all possible forms and appearances. Characteristic are the handmade aspect, the experiments and the innovative techniques.

 

Invited artists working with analog photography:

Dagie Brundert (DE)

Dagie Brundert (1962) studied visual arts and experimental film when she fell in love with her
super 8 camera (Nizo). Since then she has been trying to be a particle-finder, a wave-catcher, and a
good story-teller, always looking for and absorbing weird beautiful things from this world,
chewing and spitting them out again.
https://www.dagiebrundert.de/

 

Daniel Beijar (FI)

Daniel Beijar has been engaging himself with analog techniques for more than a decade. His interests go everywhere from double8 filming to large format photography and collodium wet plate. Since the last couple of years, he had specialised himself in environmental friendly techniques. Beijar develops film and photographs in coffee and makes cyanotypes.

 

Claudia Hausfeld (IS/DE)

Claudia Hausfeld (b. 1980) was born in Berlin and lives and works in Reykjavík. She studied photography at the Zürich University of the Arts, Switzerland and graduated from the Art Academy of Iceland in 2012. She has been an active member in several artist run exhibition spaces in Switzerland, Denmark and Iceland. Claudia Hausfeld creates spaces that play with the reliability of the visual. She works primarily with the deconstruction of the photographic image. Memory, perception and the sense of reality that is inherent in photography is being put to a test. Questions about the representation of what is visible are translated into collages, objects and text works, combining photography, sculpture, images and sound.
https://www.claudiahausfeld.com/

 

Elvira Akzigitova (EE)

Elvira Akzigitova (1988) is an analog visual artist from the ex-Soviet cement suburbia in Estonia. Photography is her way of dealing with a shifting and fragmented environment. Her work uncovers the bond between form and content, as well as the ambivalence between intension and chance. After many years of working with digital formats, she came back to the cracks and crunches of film and non-traditional darkroom processes. She chooses in-depth and pure methods of visualisation, as opposed to cold digital detachment.


Antti J. Leinonen – Last Man Fishing

Last Man Fishing

Last Man Fishing is a documentary project about the fading fishing culture of Finland’s Bothnian Bay. It is about the last men who try to make their living by fishing.

Bothnian Bay is the northernmost part of the Baltic Sea. It is covered by ice up to 6 months every winter.

Most of these men come from family lines of fishermen. Even if their ancestors were fishermen, the young generation feels the pull of the urban. They rarely continue in their father’s footsteps.

The changing environment, fishing restrictions and hard work in harsh weather makes their livelihood challenging, but freedom and passion is the fuel for continuing as long as they can stand on their own two feet.


IBIS Open Walls

Ibis Open Walls

Ibis Open Walls on yhdeksäntoista valokuvaajan yhteinen näyttely. Galleria Ibiksen näyttelytila on jaettu 19 osaan ja jokainen kuvaaja päättää oman tilansa käytöstä vapaasti kuten valokuvien koon, sisällön, ripustuksen ja lukumäärän. Yhdeksäntoista erillistä tilaa, jokainen erilainen ja yhdessä nämä muodostavat mosaiikin kuvista, jonka tuloksena saamme jännittävän ja yllätyksellisen näyttelyn, jotakin jokaiselle vierailijalle. Tervetuloa!

Valokuvaajat:
Camilla Andersson
Oliver Back
Barbro Banck
Patrik Forth
Valentina Gelain
Tina Ginman
Paula Hiipakka
Anne Häggblom
Jouko Keto
Rita Kuusisto
Valter Lidsle
Janne Mällinen
Hannu Paloposki
Helena Saari
Carina Storthors
Britt Vienonen
Tuija Warén
Aune Waronen
Gun-Marie Wiis

Ibis Open Walls är gemensam utställning med 19 fotografer. Galleri Ibis’ väggar har delats upp i 19 delar och varje fotograf förfogar över sin egen del fritt vad gäller fotografiernas storlek, innehåll, hängning och antal. De 19 olika delarna varierar från del till del och skapar tillsammans en mosaik av bilder som ger en spännande utställning som både överraskar betraktaren och ger nåt för alla besökare. Välkommen!

Fotograferna:
Camilla Andersson
Oliver Back
Barbro Banck
Patrik Forth
Valentina Gelain
Tina Ginman
Paula Hiipakka
Anne Häggblom
Jouko Keto
Rita Kuusisto
Valter Lidsle
Janne Mällinen
Hannu Paloposki
Helena Saari
Carina Storthors
Britt Vienonen
Tuija Warén
Aune Waronen
Gun-Marie Wiis


Katri Yli-Erkkilä – Jotain välissämme

Jotain välissämme

Olen kuvataiteilija ja työskentelen valokuvataiteen parissa. Taide on tapa havainnoida ja jäsentää ympärilläni tapahtuvaa. Se on myös väylä kertoa jotain itsestäni. Luontevin keino kommunikoida.

Jotain välissämme -näyttely koostuu valokuvateoksista, jotka ovat vuosilta 2015-2019. Näyttelyn teokset ovat pidemmältä aikaväliltä, mutta aina toistensa jatkumoa ja näin muotoutuvat luonnolliseksi kokonaisuudeksi. 

Teoksissani toistuva teema on vieraantuminen, ja sen eri muodot. Vieraantuminen itsestämme, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta, tai humaaniudesta. Kuvissani toistuu ajoittain myös turkikset, jotka hankin kierrätettynä.

Näyttelyn vanhimmat teokset vuosilta 2015-16 ovat poimintoja sarjasta Luonnosta vieraantuneet. Kuvissani turkis ilmentää elollista olentoa, elämää, naista ja niihin kohdistuvaa vallankäyttöä. 

Uusimpien teosten keskiössä on kädet (2018-19). Visuaalisena lähtökohtana on toimineet viittomat. Kuvissa on persoonaton henkilö, jota ei voi kohdata. Kuvaan teoksissa mm. sosiaalista vieraantumista ja valitsemieni viittomien merkityksiä. Kuvien lähtökohtana toimineet viittomat ovat; kuolema, raja, suru, riisua, kruunu, peili ja nainen.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan taidetoimikunta.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Katri Yli-Erkkilä

Något emellan oss

Jag är bildkonstnär och arbetar med fotokonst. Konsten är ett sätt för mig att iaktta och strukturera det som händer omkring mig. Det är även en led via vilken jag berättar något om mig själv. Det naturligaste sättet att kommunicera.

Utställningen Jotain välissämmeNågot emellan oss består av fotografiska verk från åren 2015-2019. Utställningen verk är från en längre tidsperiod men har en kontinuitet som bildar en naturlig helhet.

Ett tema som upprepar sig i mina verk är fjärmande eller främlingskap och dess olika former. Fjärmande från oss själva, andra människor, samhället eller mänskligheten. I mina verk förekommer även pälsar upprepat, som jag skaffar mig återvunna.

Utställningens äldsta bilder är från 2015-16 och är urplock ur serien Luonnosta vieraantuneetFjärmade från naturen. I dess bilder exemplifierar pälsen den levande varelsen, livet, kvinnan och den makt som riktar sig till dessa.

Det centrala i de nya verken är händer (2018-19). Handtecken fungerar som verkens visuella utgångspunkt. I bilderna finns en identitetslös person som man inte kan möta. I verken beskriver jag bl.a. socialt fjärmande och betydelser i de tecken jag valt att visualisera. Utgångspunkten i bilderna har varit tecknen för död, gräns, sorg, klä av, krona, spegel och kvinna

Utställningen har fått understöd av Centrat för konstfrämjande/Österbottens konstkommission.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Katri Yli-Erkkilä